logo 40-lecia

autor plakatów i logo galerii z 1984 i 2024 roku: Zbigniew Zieliński

Galeria Wschodnia 1984-2024. 40 lat w jednej przestrzeni
The Wschodnia Gallery 1984-2024. 40 years in one space

Nietrwałe przyjemności, Jerzy Grzegorski
Impermanent Pleasures, Jerzy Grzegorski

14–30.06.2024

Jerzy Grzegorski
 • Czynna dla zwiedzających od 14 do 21 czerwca 2024 po uprzednim kontakcie telefonicznym: 793 434 420
 • Wernisaż festiwalowy: 21 czerwca (piątek) godz. 19.00
 • Wystawa czynna podczas festiwalu w dniach 22 (sobota) i 23 (niedziela).06 w godz:12:00-19:00 lub na telefon: 793 434 420
 • Po festiwalu czynna w dni powszednie do 30 czerwca od 16:00 do 18:00 lub na telefon: 793 434 420
 • “Wiodącą materią są wykorzystywane cudze odbitki fotograficzne, zdjęcia zlekceważone, wręcz pozbawione właścicieli, będące kiedyś jedynie w prywatnym obiegu. (…) Tworzę z nich nową sytuację nawiązując nić porozumienia ze zdarzeniami w nich zawartymi. Zbieram, analizuję, tworzę konteksty (…). W tych fotografiach zawsze zawarty jest element pamięci, jej interpretacja staje się również efektem naszej komunikacji z innymi ludźmi. Fotografia pozwala świadomie i podświadomie korzystać z zapisanych wspomnień umożliwiając poszerzanie  pola jej interpretacji” – pisze Jerzy Grzegorski.
 • _
 • Jerzy Grzegorski – od lat mieszka i pracuje w Łodzi, gdzie zajmuje się instalacją, rzeźbą, fotografią, obiektami fotograficznymi i rysunkiem. 
 • Artysta prezentował swoje prace na wielu wystawach grupowych i indywidualnych w Polsce oraz za granicą m.in. na I Biennale „Grafika Europejska” Grenoble we Francji, w „Site-Ations” Artists Project w Cardiff, na „Under one Roof” w Berlinie i „Żywa Galeria – łódzki ruch progresywny 1967-1997” w Galerii Zachęta, V Edycji Konstrukcji w Procesie „Co-existence” w Mitzpe Ramon w Izraelu, w Galerii Lombard-Freid – Fine Arts w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Izrealu, na VI Edycji Konstrukcji w Procesie w Melbourne w Australii czy w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.
 • Od 1984 współtworzy – z Adamem Klimczakiem Galerię Wschodnią w Łodzi, jedną z najdłużej działających w kraju galerii sztuki współczesnej i ważne miejsce polskiej awangardy artystycznej. 
 • Prace Jerzego Grzegorskiego znajdują się w zbiorach w Muzeum Sztuki w Łodzi, w kolekcji World Bank w Waszyngtonie, Muzeum Narodowym w Szczecinie, bibliotece w Grenoble, Galerii Wymiany i kolekcji Dariusza Bieńkowskiego, kolekcji „Moje Archiwum”, kolekcji fundacji In Situ oraz innych kolekcjach prywatnych.
 • 14–21.06.2024 after prior contact tel: 793 434 420
 • Exhibition opening 21th June 2024 at 7 pm
 • 22–23.06.2024 12:00–19:00 or by phone: 793 434 420
 • 24–28.06.2024 16:00–18:00 or by phone: 793 434 420
 • 29–30.06.2024 after prior contact tel: 793 434 420
 • “My photo objects are primaly made from other people’s photographic prints, disregarded images, ownerless photos, which were once meant for private purposes only. (…) I create from them a new situation, establishing a kind of understanding with the events contained in them. I collect, analyse and compose new contexts (…). The element of memory is always present in these photographs. How we interpret it also results from our communication with other people. Photography lets us use our memory records consciously and subconsciously and in this way widen our scope of interpretation.
 • _
 • Jerzy Grzegorski – lives and works in Łódź. His areas of interest include installation, sculpture, photography, photo objects, and drawing.
 • Jerzy has presented his works at group and individual exhibitions in Poland and abroad, e.g., at the 1 st European Graphics Biennial in Grenoble, France, Site-Ations Artists Project in Cardiff, Under One Roof in Berlin, Żywa Galeria – łódzki ruch progresywny 1967-1997 at Zachęta Gallery, Construction in Process V – Co-existence in Mitze Ramon, Israel, Lombard-Freid – Fine Arts in New York, Museum of Contemporary Art in Israel, Construction in Process VI in Melbourne, Australia and the Łaźnia Centre for Contemporary Art in Gdańsk.
 • Together with Adam Klimczak, since 1984 he has been curating one of the longest-standing contemporary art galleries in Poland, the Wschodnia Gallery in Łódź. It remains one of the most important places for the avant-garde of Polish artists.
 • Jerzy’s works are part of the collections of Muzeum Sztuki in Łódź, World Bank in Washington, the National Museum in Szczecin, Grenoble library, Exchange Gallery, “Moje Archiwum” Gallery, In Situ foundation, Dariusz Bieńkowski’s and many more private collections.
 • Wizyta w Galerii Wschodniej Anny Karpenko, stypendystki i kuratorki z Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku wraz z 16 studentami studiów magisterskich i 4 profesorami, w tym Beatrice von Bismarck. Wizyta jest częścią programu "Cultures of the Curatorial" w Lipsku.
  www.hgb-leipzig.de/en/teaching/culturesofthecuratorial
 • Środa, 26 czerwca 2024 r.
 • zdjęcia: Jerzy Grzegorski
 • A visit to the Wschodnia Gallery by Anna Karpenko, a scholarship holder and curator from the Leipzig Academy of Fine Arts, together with 16 MA students and four professors, including Beatrice von Bismarck. The visit is part of the 'Cultures of the Curatorial' programme in Leipzig.
  www.hgb-leipzig.de/en/teaching/culturesofthecuratorial
 • Wednesday, 26 June 2024
 • photos: Jerzy Grzegorski
logo_iso
logo_fotofestiwal
plakat
plakat
plakat
Galeria Wschodnia.
Dokumenty - Documents 1984-2017

pdf (81,8 MB) >

red. Tomasz Załuski, Daniel Muzyczuk
projekt i skład: Piotrek Bdsn Okrasa
fot.: perspektywa.biz.pl

wydawcy: Fundacja In Search Of, Muzeum Sztuki w Łodzi

publikacja Galeria Wschodnia. Dokumenty - Documents 1984-2017
 • Książka "Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017 / Documents 1984-2017" pod redakcją Daniela Muzyczuka i Tomasza Załuskiego stanowi monumentalne opracowanie historii jednej z najdłużej działających w Polsce autorskich przestrzeni sztuki. Galeria Wschodnia to ważny przykład samoorganizacji artystów oraz ośrodek, którego historia jest symptomatyczna dla przemian w ruchu galerii niezależnych. To węzłowe miejsce na mapie polskiej sztuki ujawnia również jak wiele odcieni może mieć pojęcie niezależności.
 • Galeria Wschodnia powstała w 1984 roku z inicjatywy między innymi Jerzego Grzegorskiego i Adama Klimczaka, którzy przejęli mieszkanie przy ulicy Wschodniej 29 od Trupy Arlekina i Pantalona, prowadzonej przez Jarosława Orłowskiego, Piotra Bikonta i Wojciecha Czajkowskiego. Miejsce, gdzie pierwotnie przecinały się różne formy twórczości, a na porządku dziennym były próby teatralne, sesje free jazzowe i działalność polityczna, stało się od połowy lat osiemdziesiątych ważnym punktem dla sztuki niezależnej. Galeria i jej twórcy byli również zaangażowani w ważne inicjatywy artystyczne odbywające się w Łodzi, takie jak kolejne Konstrukcje w Procesie czy Muzeum Artystów. Wiodącymi w ramach jej programu formami artystycznymi były instalacje i performanse, co wyraźnie wskazuje na strategię poszerzenia autonomii artysty. Galerie autorskie w końcu zakładano właśnie po to, aby całą władzę nad warunkami prezentacji sztuki oddać jej twórcom.
 • Główną cześć książki stanowi detaliczne studium autorstwa Tomasza Załuskiego skupione na działalności galerii na szerokim planie sytuacji innych, pokrewnych ośrodków i organizacji. Można w niej również znaleźć zestaw archiwalnych tekstów związanych ze Wschodnią, które napisali: Jerzy Busza, Jolanta Ciesielska, Maciej Cholewiński, Adam Klimczak, Maria Morzuch i Józef Robakowski. Treść uzupełniają materiały związane z jubileuszową wystawą galerii, która odbyła się w Muzeum Sztuki w 2014 roku, w tym teksty Daniela Muzyczuka i Mikołaja Iwańskiego, oraz kalendarium i obszerne archiwum fotograficzne, które daje wyobrażenie o różnorodności form artystycznych goszczących przez lata na Wschodniej.
 • Wydawcą książki jest Galeria Wschodnia / Fundacja In Search Of..., a współwydawcą Muzeum Sztuki w Łodzi. Publikacja została dofinansowana przez Urząd Miasta Łodzi w ramach Programu Wydawniczego.
 • The book 'Galeria Wschodnia. Documents 1984-2017 / Documents 1984-2017', edited by Daniel Muzyczuk and Tomasz Załuski, is a monumental study of the history of one of the longest-established authorial art spaces in Poland. The Wschodnia Gallery is an important example of artists' self-organisation and a centre whose history is symptomatic of transformations in the independent gallery movement. This nodal place on the map of Polish art also reveals how many shades the concept of independence can have.
 • Galeria Wschodnia was founded in 1984 on the initiative of, among others, Jerzy Grzegorski and Adam Klimczak, who took over the flat at 29 Wschodnia Street from the troupe Arlekin i Pantalon, run by Jarosław Orłowski, Piotr Bikont and Wojciech Czajkowski. The place, where various forms of creativity originally intersected and theatre rehearsals, free jazz sessions and political activity were the order of the day, became an important spot for independent art from the mid-1980s onwards. The gallery and its creators were also involved in important artistic initiatives taking place in Lodz, such as the subsequent Constructions in Process and the Artists' Museum. The leading artistic forms within its programme were installations and performances, clearly indicating a strategy of expanding the autonomy of the artist. Author's galleries were, after all, founded precisely in order to give all the power over the conditions for the presentation of art to its creators.
 • The main part of the book is a detailed study by Tomasz Załuski focused on the activities of the gallery in the broad context of the situation of other, related centres and organisations. It also contains a set of archival texts related to the East, written by Jerzy Busza, Jolanta Ciesielska, Maciej Cholewiński, Adam Klimczak, Maria Morzuch and Józef Robakowski. The content is complemented by materials related to the gallery's anniversary exhibition held at the Museum of Art in 2014, including texts by Daniel Muzyczuk and Mikołaj Iwański, as well as a calendar and an extensive photographic archive that gives an idea of the diversity of artistic forms hosted at Eastern over the years.
 • The publisher of the book is the Wschodnia Gallery / In Search Of... Foundation, and the co-publisher is the Muzeum Sztuki in Łódź. The publication was co-financed by the City of Lodz Office as part of the Publishing Programme.
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

Offline Website Builder