logo 40-lecia

autor plakatów i logo galerii z 1984 i 2024 roku: Zbigniew Zieliński

Galeria Wschodnia 1984-2024. 40 lat w jednej przestrzeni
The Wschodnia Gallery 1984-2024. 40 years in one space

plakat
plakat
plakat

Galeria Wschodnia w Łodzi, Polska. 
Prezentacja i rozmowa z Adamem Klimczakiem, kurator i moderator: Terry Buchholz
The Wschodnia Gallery in Łódź, Poland. A presentation by and subsequent talk with Adam Klimczak Curated and moderated by Terry Buchholz.

16.02.2024

Groundwork
 • Prezentacja i rozmowa z Adamem Klimczakiem, kurator i moderator: Terry Buchholz.
 • 16.02.2024, godz. 19.00
 • Nazwa Galeria Wschodnia pochodzi od ulicy Wschodniej w Łodzi o tej samej nazwie, przy której od 1981 roku mieści się jej siedziba. Galeria mieści się w starej kamienicy i składa się z dwóch przylegających do siebie pomieszczeń pełniących funkcje wystawiennicze oraz części mieszkalnej dla artystów gościnnych ze wspólną kuchnią, pracownią i łazienką.
 • Galeria postrzega siebie jako kontynuację polskiej awangardy w Łodzi od jej początków w 1919 do 1939 roku. Pierwsze muzeum sztuki współczesnej w Europie Wschodniej zostało otwarte już w 1930 roku z inicjatywy lokalnych artystów w Łodzi. Od 40 lat Galeria Wschodnia jest przestrzenią zarządzaną niezależnie przez artystów Adama Klimczaka i Jerzego Grzegorskiego, którzy organizują niekomercyjne, eksperymentalne, alternatywne projekty w swoich przestrzeniach galeryjnych lub innych niekonwencjonalnych miejscach, takich jak ulice, sklepy, fabryki i przestrzenie publiczne, przy pomocy środków z grantów. Klimczak, Grzegorski, a także Ewelina Chmielewska współpracują z indywidualnymi artystami, galeriami i grupami artystycznymi w Polsce oraz w sieciach artystycznych na całym świecie, czyniąc "Galerię Wschodnią" miejscem w Europie Wschodniej dla rozwoju idei i eksperymentów w ekspresji artystycznej z wykorzystaniem pomysłów i eksperymentów w ekspresji artystycznej z wykorzystaniem takich mediów jak język, materiały i ludzkie ciało. 

 • Adam Klimczak urodził się w 1957 roku. Od 40 lat mieszka i pracuje w Łodzi jako artysta, kurator, kierownik projektów i dyrektor Galerii Wschodniej. Był także współorganizatorem "Międzynarodowego Muzeum Artystów", które powstało w 1990 roku w Łodzi. Jest indywidualistą, filantropem i sprawdzonym, niezawodnym networkerem, który konsekwentnie przekształca i łączy swoje życie z zamiłowaniem do sztuki współczesnej w intrygująco unikalny sposób. 
 • onomato künstlerverein
 • Zdjęcie autorstwa Marka Gawrońskiego. Performance: Groundwork - pokaz roboczy, Zygmunt Piotrowski (PioTroski, Polska), Galeria Wschodnia, 2003
 • A presentation by and subsequent talk with Adam Klimczak Curated and moderated by Terry Buchholz.
 • 16.02.24, 7 p.m.
 • The name Wschodnia Gallery (Galeria Wschodnia) comes from the street of the same name, "East Street" (ulica Wschodnia) in Łódź, where its premises are to be found since 1981. The gallery is located in an old tenement building and consists of two adjoining rooms serving as exhibition areas and a living area for guest artists with communal kitchen, one studioroom and a bath.
 • The gallery sees itself as a continuance of the Polish avant-garde in Łódź from its beginnings in 1919 to 1939. The first museum of contemporary art in Eastern Europe opened as early as 1930 at the instigation of local artists in the city of Łódź. The Galeria Wschodnia has been a self-managed space for 40 years, independently run by artists Adam Klimczak and Jerzy Grzegorski, who organize non-commercial, experimental, alternative projects in their gallery spaces or other unconventional venues such as streets, shops, factories and public spaces, with the help of grant money. Klimczak, Grzegorski and also Ewelina Chmielewska work with individual artists, galleries and artist groups in Poland and in artistic networks worldwide, making the "Wschodnia Gallery" the place to go in Eastern Europe for the development of ideas and experiments in artistic expression involving such media as language, materials and the human body. 
 • Adam Klimczak was born in 1957. He lives and works in Łódź as an artist, curator, project manager and director of the Wschodnia Gallery for the last 40 years. He was also a co-organizer for the „International Artists` Museum“, that started 1990 in Łódź. He is an individualist, philanthropist and tried-and-true, reliable networker, who consistently transforms and combines his life with his love of contemporary art in intriguingly unique manner.
 • onomato künstlerverein
 • Photo credit by Marek Gawroński. Performance: Groundwork - working demonstration, Zygmunt Piotrowski (PioTroski, Poland), Galeria Wschodnia, 2003 
 • _______________
 • Eine Präsentation und ein Gespräch von und mit Adam Klimczak Kuratiert von Terry Buchholz.
 • Freitag, den 16. Februar 2024 um 19:00 Uhr
 • Der Name Wschodnia Gallery (Galeria Wschodnia) kommt von dem gleichnamigen Straßennamen „Ost-Straße“ (ulica Wschodnia) in Łódź, an der seit 1981 ihre Räume liegen. Die Galerie befindet sich in einem alten Mietshaus und besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Galerieräumen, einer Gemeinschaftsküche, einem Studioraum für Gastkünstler und einem Bad.
 • Die Galerie versteht sich als gewachsene Fortführung der polnischen Avantgarden in Łódź; von ihren Anfängen von 1919 bis 1939; schon 1930 eröffnete das erste Museum für zeitgenössische Kunst in Osteuropa auf Bestreben der Ansässigen Künstler in der Stadt Łódź. Die Galeria Wschodnia ist seit 40 Jahren ein selbstverwalteter, von den Künstlern Adam Klimczak und Jerzy Grzegorski unabhängig geführter Ort, die mit Hilfe von Stipendiengeldern unkommerzielle, experimentelle, alternative Projekte in ihren Galerieräumen, oder anderen unkonventionellen Orten wie Straßen, Geschäften, Fabriken und öffentlichen Plätzen, organisieren. Klimczak, Grzegorski und auch Ewelina Chmielewska arbeiten mit individuellen Künstlern, Galerien und Künstlergruppen in Polen und in künstlerischen Netzwerken weltweit zusammen und machen die „Ost-Galerie“ zu einem Platz der Entwicklung von Ideen, sprachlichen, materiellen und körperlichen Manifestationen und Experimente in Osteuropa.
 • Adam Klimczak ist 1957 geboren. Er lebt und arbeitet in Lodz, ist Künstler, Kurator, Projektmanager, seit 40 Jahren Leiter der Wschodnia Gallery und Mitorganisator des „International Artists` Museum, das sich 1990 in Łódź gründete. Er ist Individualist, Menschenfreund und erprobter, verlässlicher Netzwerker, der stetig auf einzigartige Art und Weise sein Leben mit seiner Liebe zur zeitgenössischen Kunst tatkräftig umwandelt und verbindet. 
 • onomato künstlerverein
 • Abb.: PioTroski (Zygmunt Piotrowski, Poland), Groundwork – working demonstration, Galeria Wschodnia, 2003, Photo Marek Gawroński 
Galeria Wschodnia.
Dokumenty - Documents 1984-2017

pdf (81,8 MB) >

red. Tomasz Załuski, Daniel Muzyczuk
projekt i skład: Piotrek Bdsn Okrasa
fot.: perspektywa.biz.pl

wydawcy: Fundacja In Search Of, Muzeum Sztuki w Łodzi

publikacja Galeria Wschodnia. Dokumenty - Documents 1984-2017
 • Książka "Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017 / Documents 1984-2017" pod redakcją Daniela Muzyczuka i Tomasza Załuskiego stanowi monumentalne opracowanie historii jednej z najdłużej działających w Polsce autorskich przestrzeni sztuki. Galeria Wschodnia to ważny przykład samoorganizacji artystów oraz ośrodek, którego historia jest symptomatyczna dla przemian w ruchu galerii niezależnych. To węzłowe miejsce na mapie polskiej sztuki ujawnia również jak wiele odcieni może mieć pojęcie niezależności.
 • Galeria Wschodnia powstała w 1984 roku z inicjatywy między innymi Jerzego Grzegorskiego i Adama Klimczaka, którzy przejęli mieszkanie przy ulicy Wschodniej 29 od Trupy Arlekina i Pantalona, prowadzonej przez Jarosława Orłowskiego, Piotra Bikonta i Wojciecha Czajkowskiego. Miejsce, gdzie pierwotnie przecinały się różne formy twórczości, a na porządku dziennym były próby teatralne, sesje free jazzowe i działalność polityczna, stało się od połowy lat osiemdziesiątych ważnym punktem dla sztuki niezależnej. Galeria i jej twórcy byli również zaangażowani w ważne inicjatywy artystyczne odbywające się w Łodzi, takie jak kolejne Konstrukcje w Procesie czy Muzeum Artystów. Wiodącymi w ramach jej programu formami artystycznymi były instalacje i performanse, co wyraźnie wskazuje na strategię poszerzenia autonomii artysty. Galerie autorskie w końcu zakładano właśnie po to, aby całą władzę nad warunkami prezentacji sztuki oddać jej twórcom.
 • Główną cześć książki stanowi detaliczne studium autorstwa Tomasza Załuskiego skupione na działalności galerii na szerokim planie sytuacji innych, pokrewnych ośrodków i organizacji. Można w niej również znaleźć zestaw archiwalnych tekstów związanych ze Wschodnią, które napisali: Jerzy Busza, Jolanta Ciesielska, Maciej Cholewiński, Adam Klimczak, Maria Morzuch i Józef Robakowski. Treść uzupełniają materiały związane z jubileuszową wystawą galerii, która odbyła się w Muzeum Sztuki w 2014 roku, w tym teksty Daniela Muzyczuka i Mikołaja Iwańskiego, oraz kalendarium i obszerne archiwum fotograficzne, które daje wyobrażenie o różnorodności form artystycznych goszczących przez lata na Wschodniej.
 • Wydawcą książki jest Galeria Wschodnia / Fundacja In Search Of..., a współwydawcą Muzeum Sztuki w Łodzi. Publikacja została dofinansowana przez Urząd Miasta Łodzi w ramach Programu Wydawniczego.
 • The book 'Galeria Wschodnia. Documents 1984-2017 / Documents 1984-2017', edited by Daniel Muzyczuk and Tomasz Załuski, is a monumental study of the history of one of the longest-established authorial art spaces in Poland. The Wschodnia Gallery is an important example of artists' self-organisation and a centre whose history is symptomatic of transformations in the independent gallery movement. This nodal place on the map of Polish art also reveals how many shades the concept of independence can have.
 • Galeria Wschodnia was founded in 1984 on the initiative of, among others, Jerzy Grzegorski and Adam Klimczak, who took over the flat at 29 Wschodnia Street from the troupe Arlekin i Pantalon, run by Jarosław Orłowski, Piotr Bikont and Wojciech Czajkowski. The place, where various forms of creativity originally intersected and theatre rehearsals, free jazz sessions and political activity were the order of the day, became an important spot for independent art from the mid-1980s onwards. The gallery and its creators were also involved in important artistic initiatives taking place in Lodz, such as the subsequent Constructions in Process and the Artists' Museum. The leading artistic forms within its programme were installations and performances, clearly indicating a strategy of expanding the autonomy of the artist. Author's galleries were, after all, founded precisely in order to give all the power over the conditions for the presentation of art to its creators.
 • The main part of the book is a detailed study by Tomasz Załuski focused on the activities of the gallery in the broad context of the situation of other, related centres and organisations. It also contains a set of archival texts related to the East, written by Jerzy Busza, Jolanta Ciesielska, Maciej Cholewiński, Adam Klimczak, Maria Morzuch and Józef Robakowski. The content is complemented by materials related to the gallery's anniversary exhibition held at the Museum of Art in 2014, including texts by Daniel Muzyczuk and Mikołaj Iwański, as well as a calendar and an extensive photographic archive that gives an idea of the diversity of artistic forms hosted at Eastern over the years.
 • The publisher of the book is the Wschodnia Gallery / In Search Of... Foundation, and the co-publisher is the Muzeum Sztuki in Łódź. The publication was co-financed by the City of Lodz Office as part of the Publishing Programme.
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

Drag and Drop Website Builder