Jurek&Adam
Jurek&Adam
Jurek&Adam
Jurek&Adam
Nazwa „Wschodnia” dla Galerii pochodzi od nazwy łódzkiej ulicy, przy której znajduje się Galeria. Historia tego miejsca sięga 1981 roku. 
Na pomieszczenia Galerii składają się dwa duże amfiladowo połączone ze sobą pokoje – miejsca ekspozycji, kuchnia oraz pokój gościnny, w którym często zamieszkują przygotowujący swe prace artyści. 
W samej Łodzi „Wschodnia” stanowi szczególną kontynuację historii ciągu miejsc (począwszy od lat międzywojennych) określających drogę łódzkiej i polskiej awangardy i przyczyniających się do utrwalenia mitu tego miasta jako centrum eksperymentalnego i progresywnego ruchu artystycznego.
Galeria od samego początku prowadzona jest i utrzymywana z prywatnych środków prowadzących, przyjaciół i związanych z nią artystów. Skupiamy się na niekomercyjnych, eksperymentalnych i alternatywnych realizacjach tworzonych i pokazywanych w Galerii lub też w innych niekonwencjonalnych miejscach. Nasza praca zaangażowana jest w projekty tworzone wspólnie z indywidualnymi artystami, galeriami i grupami artystycznymi tak w Polsce jak i zagranicą. Galeria Wschodnia jest miejscem skupiającym wymianę pomysłów, doświadczeń, projektów i informacji o sztuce progresywnej. 

The name 'Wschodnia' for the Gallery comes from the name of the Łódź street where the Gallery is located. The history of the venue dates back to 1981.
The premises of the Gallery consist of two large amphitheatrically connected rooms - exhibition spaces, a kitchen and a guest room, where the artists preparing their works often reside.
In Łódź itself, 'Wschodnia' is a special continuation of the history of a sequence of places (starting from the inter-war years) defining the path of the Łódź and Polish avant-garde and contributing to the consolidation of the myth of this city as the centre of an experimental and progressive artistic movement.

Since its inception, the gallery has been run and maintained by the private funds of its leaders, friends and associated artists. We focus on non-commercial, experimental and alternative works created and shown at the Gallery or in other unconventional venues. Our work is involved in projects created together with individual artists, galleries and art groups both in Poland and abroad. The Wschodnia Gallery is a focus for the exchange of ideas, experiences, projects and information about progressive art.

Jurek&Adam
Jurek&Adam
Jurek&Adam
Jurek&Adam
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

HTML Editor