logo 40-lecia

autor plakatów i logo galerii z 1984 i 2024 roku: Zbigniew Zieliński

Galeria Wschodnia 1984-2024. 40 lat w jednej przestrzeni
The Wschodnia Gallery 1984-2024. 40 years in one space

plakat
plakat
plakat
groundwork
Galeria Wschodnia w Łodzi, Polska. 
Prezentacja i rozmowa z Adamem Klimczakiem, kurator i moderator: Terry Buchholz. / The Wschodnia Gallery in Łódź, Poland. A presentation by and subsequent talk with Adam Klimczak Curated and moderated by Terry Buchholz. / Die Wschodnia Gallery in Łódź, Polen Eine Präsentation und ein Gespräch von und mit Adam Klimczak Kuratiert von Terry Buchholz.

16.02.2024, godz. 19.00 


Nazwa Galeria Wschodnia pochodzi od ulicy Wschodniej w Łodzi o tej samej nazwie, przy której od 1981 roku mieści się jej siedziba. Galeria mieści się w starej kamienicy i składa się z dwóch przylegających do siebie pomieszczeń pełniących funkcje wystawiennicze oraz części mieszkalnej dla artystów gościnnych ze wspólną kuchnią, pracownią i łazienką.

Galeria postrzega siebie jako kontynuację polskiej awangardy w Łodzi od jej początków w 1919 do 1939 roku. Pierwsze muzeum sztuki współczesnej w Europie Wschodniej zostało otwarte już w 1930 roku z inicjatywy lokalnych artystów w Łodzi. Od 40 lat Galeria Wschodnia jest przestrzenią zarządzaną niezależnie przez artystów Adama Klimczaka i Jerzego Grzegorskiego, którzy organizują niekomercyjne, eksperymentalne, alternatywne projekty w swoich przestrzeniach galeryjnych lub innych niekonwencjonalnych miejscach, takich jak ulice, sklepy, fabryki i przestrzenie publiczne, przy pomocy środków z grantów. Klimczak, Grzegorski, a także Ewelina Chmielewska współpracują z indywidualnymi artystami, galeriami i grupami artystycznymi w Polsce oraz w sieciach artystycznych na całym świecie, czyniąc "Galerię Wschodnią" miejscem w Europie Wschodniej dla rozwoju idei i eksperymentów w ekspresji artystycznej z wykorzystaniem pomysłów i eksperymentów w ekspresji artystycznej z wykorzystaniem takich mediów jak język, materiały i ludzkie ciało. 


Adam Klimczak urodził się w 1957 roku. Od 40 lat mieszka i pracuje w Łodzi jako artysta, kurator, kierownik projektów i dyrektor Galerii Wschodniej. Był także współorganizatorem "Międzynarodowego Muzeum Artystów", które powstało w 1990 roku w Łodzi. Jest indywidualistą, filantropem i sprawdzonym, niezawodnym networkerem, który konsekwentnie przekształca i łączy swoje życie z zamiłowaniem do sztuki współczesnej w intrygująco unikalny sposób. 


Zdjęcie autorstwa Marka Gawrońskiego. Performance: Groundwork - pokaz roboczy, Zygmunt Piotrowski (PioTroski, Polska), Galeria Wschodnia, 2003The name Wschodnia Gallery (Galeria Wschodnia) comes from the street of the same name, "East Street" (ulica Wschodnia) in Łódź, where its premises are to be found since 1981. The gallery is located in an old tenement building and consists of two adjoining rooms serving as exhibition areas and a living area for guest artists with communal kitchen, one studioroom and a bath.

The gallery sees itself as a continuance of the Polish avant-garde in Łódź from its beginnings in 1919 to 1939. The first museum of contemporary art in Eastern Europe opened as early as 1930 at the instigation of local artists in the city of Łódź. The Galeria Wschodnia has been a self-managed space for 40 years, independently run by artists Adam Klimczak and Jerzy Grzegorski, who organize non-commercial, experimental, alternative projects in their gallery spaces or other unconventional venues such as streets, shops, factories and public spaces, with the help of grant money. Klimczak, Grzegorski and also Ewelina Chmielewska work with individual artists, galleries and artist groups in Poland and in artistic networks worldwide, making the "Wschodnia Gallery" the place to go in Eastern Europe for the development of ideas and experiments in artistic expression involving such media as language, materials and the human body.

Adam Klimczak was born in 1957. He lives and works in Łódź as an artist, curator, project manager and director of the Wschodnia Gallery for the last 40 years. He was also a co-organizer for the „International Artists` Museum“, that started 1990 in Łódź. He is an individualist, philanthropist and tried-and-true, reliable networker, who consistently transforms and combines his life with his love of contemporary art in intriguingly unique manner.


Photo credit by Marek Gawroński. Performance: Groundwork - working demonstration, Zygmunt Piotrowski (PioTroski, Poland), Galeria Wschodnia, 2003Der Name Wschodnia Gallery (Galeria Wschodnia) kommt von dem gleichnamigen Straßennamen „Ost-Straße“ (ulica Wschodnia) in Łódź, an der seit 1981 ihre Räume liegen. Die Galerie befindet sich in einem alten Mietshaus und besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Galerieräumen, einer Gemeinschaftsküche, einem Studioraum für Gastkünstler und einem Bad.

Die Galerie versteht sich als gewachsene Fortführung der polnischen Avantgarden in Łódź; von ihren Anfängen von 1919 bis 1939; schon 1930 eröffnete das erste Museum für zeitgenössische Kunst in Osteuropa auf Bestreben der Ansässigen Künstler in der Stadt Łódź. Die Galeria Wschodnia ist seit 40 Jahren ein selbstverwalteter, von den Künstlern Adam Klimczak und Jerzy Grzegorski unabhängig geführter Ort, die mit Hilfe von Stipendiengeldern unkommerzielle, experimentelle, alternative Projekte in ihren Galerieräumen, oder anderen unkonventionellen Orten wie Straßen, Geschäften, Fabriken und öffentlichen Plätzen, organisieren. Klimczak, Grzegorski und auch Ewelina Chmielewska arbeiten mit individuellen Künstlern, Galerien und Künstlergruppen in Polen und in künstlerischen Netzwerken weltweit zusammen und machen die „Ost-Galerie“ zu einem Platz der Entwicklung von Ideen, sprachlichen, materiellen und körperlichen Manifestationen und Experimente in Osteuropa.

Adam Klimczak ist 1957 geboren. Er lebt und arbeitet in Lodz, ist Künstler, Kurator, Projektmanager, seit 40 Jahren Leiter der Wschodnia Gallery und Mitorganisator des „International Artists` Museum, das sich 1990 in Łódź gründete. Er ist Individualist, Menschenfreund und erprobter, verlässlicher Netzwerker, der stetig auf einzigartige Art und Weise sein Leben mit seiner Liebe zur zeitgenössischen Kunst tatkräftig umwandelt und verbindet.

Abb.: PioTroski (Zygmunt Piotrowski, Poland), Groundwork – working demonstration, Galeria Wschodnia, 2003, Photo Marek Gawroński 

Zygmunt Piotrowski
AHT [kreacja ponadzmysłowa]
Performance, Zygmunt Piotrowski

AHT [super-sensory creation]
Performance, Zygmunt Piotrowski

25.05.2024, godz. 19.00 

AHT
[kreacja ponadzmysłowa]
proces sublimacji duchowej przez wykonanie dechu przeciwbieżnego dla wzbudzenia fali podharmonicznej (sprężystej-stojącej) w tchawicy jako instrumencie rury jednostronnie otwartej;
fenomen fizyki
znamienny tym, że energia wierzchołka fali podharmonicznej kierowana w labirynty ucha wewnętrznego i rozszczepiana w mikrokryształkowych sieciach refrakcyjnych (saccule / utricle), jest prowadzona zwrotnie strumieniem grawitonowym wzdłuż osi pionowej stojącego ciała, sięgając w głębie zwoju powięzi jelitowych podbrzusza (dan t'ian) -
- co w konsekwencji definiuje punkt ciężkości masy ciała jako ekran studni kwantowej, oraz warunek rozpoznania samego siebie poza czasem i przestrzenią.
_
Performance - Zygmunt Piotrowski; kawaler Krzyża Orderu Wynalazczości TANTAE MOLIS ERAT, nr. 1411, Bruksela, EUAHT [super-sensory creation]
the process of spiritual sublimation by performing countercurrent breath breathing to excite a subharmonic (elastic-standing) wave in the trachea as an instrument of a pipe open on one side;
phenomenon of physics characterized in that the energy of the tip of the subharmonic wave, directed into the labyrinths of the inner ear and split in microcrystalline refractive networks (saccule / utricle), is returned by a graviton stream along the vertical axis of the standing body, reaching deep into the ganglion of the intestinal fascia of the lower abdomen (dan t'ian) -
- which consequently defines the center of gravity of body mass as a screen of the quantum well, and the condition for recognizing oneself beyond time and space.
_
Performance by Zygmunt Piotrowski; Knight of the Cross of the Order of Invention TANTAE MOLIS ERAT, no. 1411, Brussels, EU

Jerzy Grzegorski – Nietrwałe przyjemności
Jerzy Grzegorski – Nietrwałe przyjemności
Jerzy Grzegorski – Impermanent Pleasures


14–30.06.2024

Wernisaż: 21 czerwca (piątek) godz. 19.00
Exhibition opening 21th June 2024 at 7 pm

“Wiodącą materią są wykorzystywane cudze odbitki fotograficzne, zdjęcia zlekceważone, wręcz pozbawione właścicieli, będące kiedyś jedynie w prywatnym obiegu. (…) Tworzę z nich nową sytuację nawiązując nić porozumienia ze zdarzeniami w nich zawartymi. Zbieram, analizuję, tworzę konteksty (…). W tych fotografiach zawsze zawarty jest element pamięci, jej interpretacja staje się również efektem naszej komunikacji z innymi ludźmi. Fotografia pozwala świadomie i podświadomie korzystać z zapisanych wspomnień umożliwiając poszerzanie  pola jej interpretacji” – pisze Jerzy Grzegorski.
_
Jerzy Grzegorski – od lat mieszka i pracuje w Łodzi, gdzie zajmuje się instalacją, rzeźbą, fotografią, obiektami fotograficznymi i rysunkiem. 
Artysta prezentował swoje prace na wielu wystawach grupowych i indywidualnych w Polsce oraz za granicą m.in. na I Biennale „Grafika Europejska” Grenoble we Francji, w „Site-Ations” Artists Project w Cardiff, na „Under one Roof” w Berlinie i „Żywa Galeria – łódzki ruch progresywny 1967-1997” w Galerii Zachęta, V Edycji Konstrukcji w Procesie „Co-existence” w Mitzpe Ramon w Izraelu, w Galerii Lombard-Freid – Fine Arts w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Izrealu, na VI Edycji Konstrukcji w Procesie w Melbourne w Australii czy w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.
Od 1984 współtworzy – z Adamem Klimczakiem Galerię Wschodnią w Łodzi, jedną z najdłużej działających w kraju galerii sztuki współczesnej i ważne miejsce polskiej awangardy artystycznej. 
Prace Jerzego Grzegorskiego znajdują się w zbiorach w Muzeum Sztuki w Łodzi, w kolekcji World Bank w Waszyngtonie, Muzeum Narodowym w Szczecinie, bibliotece w Grenoble, Galerii Wymiany i kolekcji Dariusza Bieńkowskiego, kolekcji „Moje Archiwum”, kolekcji fundacji In Situ oraz innych kolekcjach prywatnych.“My photo objects are primaly made from other people’s photographic prints, disregarded images, ownerless photos, which were once meant for private purposes only. (…) I create from them a new situation, establishing a kind of understanding with the events contained in them. I collect, analyse and compose new contexts (…). The element of memory is always present in these photographs. How we interpret it also results from our communication with other people. Photography lets us use our memory records consciously and subconsciously and in this way widen our scope of interpretation.
_

Jerzy Grzegorski – lives and works in Łódź. His areas of interest include installation, sculpture, photography, photo objects, and drawing.
Jerzy has presented his works at group and individual exhibitions in Poland and abroad, e.g., at the 1 st European Graphics Biennial in Grenoble, France, Site-Ations Artists Project in Cardiff, Under One Roof in Berlin, Żywa Galeria – łódzki ruch progresywny 1967-1997 at Zachęta Gallery, Construction in Process V – Co-existence in Mitze Ramon, Israel, Lombard-Freid – Fine Arts in New York, Museum of Contemporary Art in Israel, Construction in Process VI in Melbourne, Australia and the Łaźnia Centre for Contemporary Art in Gdańsk.
Together with Adam Klimczak, since 1984 he has been curating one of the longest-standing contemporary art galleries in Poland, the Wschodnia Gallery in Łódź. It remains one of the most important places for the avant-garde of Polish artists.
Jerzy’s works are part of the collections of Muzeum Sztuki in Łódź, World Bank in Washington, the National Museum in Szczecin, Grenoble library, Exchange Gallery, “Moje Archiwum” Gallery, In Situ foundation, Dariusz Bieńkowski’s and many more private collections.

  • Wizyta w Galerii Wschodniej Anny Karpenko, stypendystki i kuratorki z Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku wraz z 16 studentami studiów magisterskich i 4 profesorami, w tym Beatrice von Bismarck. Wizyta jest częścią programu "Cultures of the Curatorial" w Lipsku.
    www.hgb-leipzig.de/en/teaching/culturesofthecuratorial
  • Środa, 26 czerwca 2024 r.
  • zdjęcia: Jerzy Grzegorski
  • A visit to the Wschodnia Gallery by Anna Karpenko, a scholarship holder and curator from the Leipzig Academy of Fine Arts, together with 16 MA students and four professors, including Beatrice von Bismarck. The visit is part of the 'Cultures of the Curatorial' programme in Leipzig.
    www.hgb-leipzig.de/en/teaching/culturesofthecuratorial
  • Wednesday, 26 June 2024
  • photos: Jerzy Grzegorski
logo_iso
logo_fotofestiwal
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

Offline Website Builder