Nie mam dobrych wiadomości / symulakry, wtrącenia, prototypy, Mariusz Sołtysik
I have no good news / simulacra, inclusions, prototypes, Mariusz Sołtysik

18.09-29.10.2023

Sołtysik
 • wystawa czynna od 18 września do 29 października 2023 roku
  od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00—18.00 lub na telefon: 793 434 420
 • Odkąd Francisco Goya* namalował „Rozstrzelanie powstańców madryckich” (”Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío”), artysta nie musi udawać, że żyje w rzeczywistym i współdzielonym świecie. Nie oznacza to jednak, że jego wyobraźnia ma jakikolwiek limit i jest podporządkowana jakiemukolwiek wpływowi. Twórca podąża za artystycznym imperatywem nakreślając indywidualne cechy jakie pojawiają się w jego realizacjach. Nie ma także tematów, czy wątków, których nie może analizować, badać czy tworzyć ich alternatywnych historii. Jak pisał Dick Higgins: „Sztuka nie odnawia się jak medycyna, w której każde nowe odkrycie zastępuje to, co było wcześniej; zmienia się ona raczej zgodnie z dialektyką innowacji czerpania nowych sił z poprzedników, zapuszczając korzenie w nieartystycznej części naszej kultury, poszerzając i uzupełniając dostępny repertuar doświadczeń kulturowych. Odrzuty jednego stulecia stają się skarbem następnego”. W projekcie „Nie mam dobrych wiadomości – symulakry, wtrącenia, prototypy” Mariusz Sołtysik analizuje, komentuje i tworzy alternatywne rozwiązania formalne i merytoryczne świata – w duchu hiperteksualnej i transmedialnej narracji na podstawie zebranych i dostępnych danych. 
 • Mariusz Sołtysik – artysta wizualny, procesualny, którego prace mają często charakter kontekstualny i intermedialny. Nauczyciel akademicki prowadzący Pracownię Transmediów na Wydziale Intermediów w ASP im. Jana Matejki w Krakowie. / https://mariusz-soltysik.com
 • * w 2002 roku artysta brał udział w rezydencji artystycznej i wystawie „Cambio Constante II” w Saragossie (Hiszpania), gdzie zrealizował pracę w dawnej pracowni Francisco Goi.
 • exhibition open from 18 september to 29 october 2023,
  Monday to friday from 4pm to 6pm or call 793 434 420
 • Ever since Francisco Goya* painted 'The Shooting of the Madrid Insurgents' ('Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío'), the artist has not had to pretend to live in a real and shared world. However, this does not mean that his imagination has any limit and is subject to any influence. The artist follows an artistic imperative by outlining the individual qualities that appear in his productions. Nor are there themes or plots that he cannot analyse, explore or create their alternative histories. As Dick Higgins has written: 'Art does not renew itself like medicine, in which each new discovery replaces what has gone before; rather, it changes according to the dialectic of innovation drawing new forces from predecessors, taking root in the non-artistic part of our culture, expanding and adding to the available repertoire of cultural experience. The rejects of one century become the treasures of the next". In the project 'I don't have good news - simulacra, interjections, prototypes', Mariusz Sołtysik analyses, comments on and creates alternative formal and substantive solutions to the world - in the spirit of hypertextual and transmedial narrative based on collected and available data.
 • Mariusz Sołtysik is a visual and process artist whose works are often contextual and intermedia. Academic teacher leading the Transmedia Studio at the Department of Intermedia at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. / https://mariusz-soltysik.com
 • * In 2002, the artist participated in the artistic residency and exhibition 'Cambio Constante II' in Zaragoza (Spain), where he realised a work in the former studio of Francisco Goya.
Galeria Wschodnia.
Dokumenty - Documents 1984-2017

pdf (81,8 MB) >

red. Tomasz Załuski, Daniel Muzyczuk
projekt i skład: Piotrek Bdsn Okrasa
fot.: perspektywa.biz.pl

wydawcy: Fundacja In Search Of, Muzeum Sztuki w Łodzi

publikacja Galeria Wschodnia. Dokumenty - Documents 1984-2017
 • Książka "Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017 / Documents 1984-2017" pod redakcją Daniela Muzyczuka i Tomasza Załuskiego stanowi monumentalne opracowanie historii jednej z najdłużej działających w Polsce autorskich przestrzeni sztuki. Galeria Wschodnia to ważny przykład samoorganizacji artystów oraz ośrodek, którego historia jest symptomatyczna dla przemian w ruchu galerii niezależnych. To węzłowe miejsce na mapie polskiej sztuki ujawnia również jak wiele odcieni może mieć pojęcie niezależności.
 • Galeria Wschodnia powstała w 1984 roku z inicjatywy między innymi Jerzego Grzegorskiego i Adama Klimczaka, którzy przejęli mieszkanie przy ulicy Wschodniej 29 od Trupy Arlekina i Pantalona, prowadzonej przez Jarosława Orłowskiego, Piotra Bikonta i Wojciecha Czajkowskiego. Miejsce, gdzie pierwotnie przecinały się różne formy twórczości, a na porządku dziennym były próby teatralne, sesje free jazzowe i działalność polityczna, stało się od połowy lat osiemdziesiątych ważnym punktem dla sztuki niezależnej. Galeria i jej twórcy byli również zaangażowani w ważne inicjatywy artystyczne odbywające się w Łodzi, takie jak kolejne Konstrukcje w Procesie czy Muzeum Artystów. Wiodącymi w ramach jej programu formami artystycznymi były instalacje i performanse, co wyraźnie wskazuje na strategię poszerzenia autonomii artysty. Galerie autorskie w końcu zakładano właśnie po to, aby całą władzę nad warunkami prezentacji sztuki oddać jej twórcom.
 • Główną cześć książki stanowi detaliczne studium autorstwa Tomasza Załuskiego skupione na działalności galerii na szerokim planie sytuacji innych, pokrewnych ośrodków i organizacji. Można w niej również znaleźć zestaw archiwalnych tekstów związanych ze Wschodnią, które napisali: Jerzy Busza, Jolanta Ciesielska, Maciej Cholewiński, Adam Klimczak, Maria Morzuch i Józef Robakowski. Treść uzupełniają materiały związane z jubileuszową wystawą galerii, która odbyła się w Muzeum Sztuki w 2014 roku, w tym teksty Daniela Muzyczuka i Mikołaja Iwańskiego, oraz kalendarium i obszerne archiwum fotograficzne, które daje wyobrażenie o różnorodności form artystycznych goszczących przez lata na Wschodniej.
 • Wydawcą książki jest Galeria Wschodnia / Fundacja In Search Of..., a współwydawcą Muzeum Sztuki w Łodzi. Publikacja została dofinansowana przez Urząd Miasta Łodzi w ramach Programu Wydawniczego.
 • The book 'Galeria Wschodnia. Documents 1984-2017 / Documents 1984-2017', edited by Daniel Muzyczuk and Tomasz Załuski, is a monumental study of the history of one of the longest-established authorial art spaces in Poland. The Wschodnia Gallery is an important example of artists' self-organisation and a centre whose history is symptomatic of transformations in the independent gallery movement. This nodal place on the map of Polish art also reveals how many shades the concept of independence can have.
 • Galeria Wschodnia was founded in 1984 on the initiative of, among others, Jerzy Grzegorski and Adam Klimczak, who took over the flat at 29 Wschodnia Street from the troupe Arlekin i Pantalon, run by Jarosław Orłowski, Piotr Bikont and Wojciech Czajkowski. The place, where various forms of creativity originally intersected and theatre rehearsals, free jazz sessions and political activity were the order of the day, became an important spot for independent art from the mid-1980s onwards. The gallery and its creators were also involved in important artistic initiatives taking place in Lodz, such as the subsequent Constructions in Process and the Artists' Museum. The leading artistic forms within its programme were installations and performances, clearly indicating a strategy of expanding the autonomy of the artist. Author's galleries were, after all, founded precisely in order to give all the power over the conditions for the presentation of art to its creators.
 • The main part of the book is a detailed study by Tomasz Załuski focused on the activities of the gallery in the broad context of the situation of other, related centres and organisations. It also contains a set of archival texts related to the East, written by Jerzy Busza, Jolanta Ciesielska, Maciej Cholewiński, Adam Klimczak, Maria Morzuch and Józef Robakowski. The content is complemented by materials related to the gallery's anniversary exhibition held at the Museum of Art in 2014, including texts by Daniel Muzyczuk and Mikołaj Iwański, as well as a calendar and an extensive photographic archive that gives an idea of the diversity of artistic forms hosted at Eastern over the years.
 • The publisher of the book is the Wschodnia Gallery / In Search Of... Foundation, and the co-publisher is the Muzeum Sztuki in Łódź. The publication was co-financed by the City of Lodz Office as part of the Publishing Programme.
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

Landing Page Software