Vis-a-vis, Monika Czarska
Vis-a-vis, Monika Czarska

18.11.2023–21.01.2024

Monika Czarska
 • wystawa czynna od 18 listopada 2023 do 21 stycznia 2024 roku
  od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00—18.00 lub na telefon: 793 434 420
 • wernisaż 18.11.2023, godz. 19.00
 • Fundamentem cyklu malarskiego, który prezentowany jest na wystawie w Galerii Wschodniej jest osiem obrazów o nietypowych, obłych kształtach. Każdy z nich ma swój precyzyjnie dobrany tytuł. To emocje i czynności towarzyszące kluczowemu momentowi oceniania swoich sił wobec obranego celu. Obrazy - “Feel” (czuję), “Try” (staram się), “See” (widzę), “Surrender” (poddaję się), “Expect” (oczekuję), “Fight” (walczę), “Miss” (tęsknię) oraz “Admire” (podziwiam) namalowane zostały na oryginalnych w formie, owalnych deskach. Nazwane przez artystkę “przedobrazami”, są wyobrażeniami stojącymi nam przed oczami, kiedy od podjęcia lub zaniechania decyzji dzieli nas ta jedna, czasem trudna do przekroczenia bariera. 
 • “Przedobrazy” Moniki Czarskiej wskazują obszary i terytoria zaanektowane przez konkretne odczucia. Są one zróżnicowane poprzez użycie określonego motywu lub koloru. Gdzieniegdzie pojawiają się napisy takie jak: fog, blured, almost, infinity, leave it, wait, delight, wonder. Te angielskie słowa subtelnie wpisują się w układ obłości. Są tam, ale niejednokrotnie ukrywają się np w momencie kiedy ich położenie pokrywa się z liniami na obrazach. Nie zabiegają o uwagę widza. Słowa te to fragmenty rozmów, piosenek, wierszy, książek, czasem nawet urywki zdań zasłyszanych przypadkowo. Z pozoru nieznaczące, silnie zakorzeniają się w świadomości i dźwięczą w głowie w kluczowych momentach.
 • Na wystawie ośmiu “Przedobrazom” towarzyszą także trzy prace, nazwane “Momentami”. Utrzymane w podobnej jak poprzednie, zgaszonej kolorystyce, powtarzają zminiaturyzowane kształty ośmiu znanych nam już obrazów i dosłownie sytuują je na różnych poziomach świadomości, które symbolizuje biała, promieniująca linia pośrodku. Kolejny obraz zatytułowany “Marsz” to z kolei wizualizacja dezorientacji. Asumptem do namalowania dwóch największych obrazów prezentowanych w przestrzeni wystawy, była chęć odpowiedzi na pytanie o to jak działa mózg. Dociekliwość Moniki Czarskiej pociągnęła za sobą decyzję o wykonaniu na sobie badania QEEG, nazywanego także mapowaniem mózgu. To badanie pozwalające na bieżąco prześledzić reakcje mózgu na wskazane mu zadania. Jego wynik pozwolił artystce zweryfikować pewne założenia. Mniejsze obrazy, na wystawie zgrupowane w chmurę, także ściśle korespondują z trzonem malarskim pokazu, to cisi, ale ważni towarzysze procesu tworzenia. Dzięki starannie opracowanym kompozycjom czy użytym technikom jak np ołówek, powtarzają i jednocześnie wspierają warstwę malarską pozostałych obrazów.  
 • Obrazy prezentowane na wystawie “Vis a vis” wchodzą w dialog z bardzo intymnym obszarem naszej emocjonalności. Próbują dotknąć czegoś, co czasem nawet trudno sprecyzować, tę nieuchwytną i rzadko uświadamianą myśl, która pcha nas do przodu, lub przeciwnie, blokuje. Artystka poprzez swoje obrazy nie ocenia, nie wypomina tchórzostwa i nie chwali odwagi, jedynie zadaje pytania o to co czujemy w obliczu tego wyzwania. To cykl powstały z ciekawości momentu - czy tym razem zrobię to czy się zatrzymam?
 • Magda Milewska
 • exhibition open from 18 November 2023 to 21 January 2024,
  Monday to friday from 4pm to 6pm or call 793 434 420
 • vernissage 18.11.23, 7 p.m.
 • The foundation of the painting cycle, presented at the exhibition in Wschodnia Gallery, consists of eight paintings with unusual, oval shapes. Each of them has a carefully chosen title. They represent the emotions and actions accompanying the crucial moment of assessing our strength in relation to the chosen goal. The paintings - "Feel," "Try," "See," "Surrender," "Expect," "Fight," "Miss," and "Admire" - are painted on original oval-shaped wooden boards. Coined by the artist as "pre-images," they are depictions that stand before our eyes when there is just one barrier, sometimes difficult to overcome, between making or refraining from a decision.
 • "Pre-Images" by Monika Czarska point to areas and territories annexed by specific feelings. They are differentiated through the use of particular motifs or colors. Here and there, words such as "fog," "blurred," "almost," "infinity," "leave it," "wait," "delight," and "wonder" appear. These English words subtly fit into the arrangement of ovals. They are there, but often hide, for example, when their placement coincides with the lines on the paintings. They don't vie for the viewer's attention. These words are fragments of conversations, songs, poems, books, sometimes even snippets of sentences overheard accidentally. Seemingly insignificant, they deeply root themselves in consciousness and resonate in the mind at crucial moments.
 • Accompanying the exhibition of the eight "Pre-images" are also three works called "Moments". Maintained in a similar subdued color palette as the previous ones, they repeat the miniaturized shapes of the eight familiar paintings and literally place them at different levels of consciousness, symbolized by the white, radiating line in the middle. Another painting titled "Marsz" (march) is, in turn, a visualization of disorientation. The impetus for creating the two largest paintings presented in the exhibition space was the desire to answer the question of how the brain works. Monika Czarska's curiosity led her to the decision to undergo a QEEG assessment, also known as brain mapping. This test allows real-time tracking of the brain's reactions to specified tasks. Its results allowed the artist to verify certain assumptions.
 • Smaller paintings, grouped in a cloud at the exhibition, also closely correspond to the core of the painting display. They are quiet but important companions of the creative process. Thanks to carefully crafted compositions and techniques such as pencil drawing, they repeat and simultaneously support the painterly layer of the other paintings.
 • The paintings presented at the "Vis a Vis" exhibition engage in a dialogue with the very intimate realm of our emotions. They attempt to touch something that is sometimes even difficult to articulate – that elusive and rarely acknowledged thought that propels us forward or, conversely, blocks us. Through her paintings, the artist does not judge, does not reproach cowardice, and does not praise courage; she merely poses questions about what we feel in the face of this challenge. This cycle is born out of curiosity about the moment – will I do it this time, or will I stop?
 • Magda Milewska

wszystkie zdjęcia / all photos: HaWa

Galeria Wschodnia.
Dokumenty - Documents 1984-2017

pdf (81,8 MB) >

red. Tomasz Załuski, Daniel Muzyczuk
projekt i skład: Piotrek Bdsn Okrasa
fot.: perspektywa.biz.pl

wydawcy: Fundacja In Search Of, Muzeum Sztuki w Łodzi

publikacja Galeria Wschodnia. Dokumenty - Documents 1984-2017
 • Książka "Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017 / Documents 1984-2017" pod redakcją Daniela Muzyczuka i Tomasza Załuskiego stanowi monumentalne opracowanie historii jednej z najdłużej działających w Polsce autorskich przestrzeni sztuki. Galeria Wschodnia to ważny przykład samoorganizacji artystów oraz ośrodek, którego historia jest symptomatyczna dla przemian w ruchu galerii niezależnych. To węzłowe miejsce na mapie polskiej sztuki ujawnia również jak wiele odcieni może mieć pojęcie niezależności.
 • Galeria Wschodnia powstała w 1984 roku z inicjatywy między innymi Jerzego Grzegorskiego i Adama Klimczaka, którzy przejęli mieszkanie przy ulicy Wschodniej 29 od Trupy Arlekina i Pantalona, prowadzonej przez Jarosława Orłowskiego, Piotra Bikonta i Wojciecha Czajkowskiego. Miejsce, gdzie pierwotnie przecinały się różne formy twórczości, a na porządku dziennym były próby teatralne, sesje free jazzowe i działalność polityczna, stało się od połowy lat osiemdziesiątych ważnym punktem dla sztuki niezależnej. Galeria i jej twórcy byli również zaangażowani w ważne inicjatywy artystyczne odbywające się w Łodzi, takie jak kolejne Konstrukcje w Procesie czy Muzeum Artystów. Wiodącymi w ramach jej programu formami artystycznymi były instalacje i performanse, co wyraźnie wskazuje na strategię poszerzenia autonomii artysty. Galerie autorskie w końcu zakładano właśnie po to, aby całą władzę nad warunkami prezentacji sztuki oddać jej twórcom.
 • Główną cześć książki stanowi detaliczne studium autorstwa Tomasza Załuskiego skupione na działalności galerii na szerokim planie sytuacji innych, pokrewnych ośrodków i organizacji. Można w niej również znaleźć zestaw archiwalnych tekstów związanych ze Wschodnią, które napisali: Jerzy Busza, Jolanta Ciesielska, Maciej Cholewiński, Adam Klimczak, Maria Morzuch i Józef Robakowski. Treść uzupełniają materiały związane z jubileuszową wystawą galerii, która odbyła się w Muzeum Sztuki w 2014 roku, w tym teksty Daniela Muzyczuka i Mikołaja Iwańskiego, oraz kalendarium i obszerne archiwum fotograficzne, które daje wyobrażenie o różnorodności form artystycznych goszczących przez lata na Wschodniej.
 • Wydawcą książki jest Galeria Wschodnia / Fundacja In Search Of..., a współwydawcą Muzeum Sztuki w Łodzi. Publikacja została dofinansowana przez Urząd Miasta Łodzi w ramach Programu Wydawniczego.
 • The book 'Galeria Wschodnia. Documents 1984-2017 / Documents 1984-2017', edited by Daniel Muzyczuk and Tomasz Załuski, is a monumental study of the history of one of the longest-established authorial art spaces in Poland. The Wschodnia Gallery is an important example of artists' self-organisation and a centre whose history is symptomatic of transformations in the independent gallery movement. This nodal place on the map of Polish art also reveals how many shades the concept of independence can have.
 • Galeria Wschodnia was founded in 1984 on the initiative of, among others, Jerzy Grzegorski and Adam Klimczak, who took over the flat at 29 Wschodnia Street from the troupe Arlekin i Pantalon, run by Jarosław Orłowski, Piotr Bikont and Wojciech Czajkowski. The place, where various forms of creativity originally intersected and theatre rehearsals, free jazz sessions and political activity were the order of the day, became an important spot for independent art from the mid-1980s onwards. The gallery and its creators were also involved in important artistic initiatives taking place in Lodz, such as the subsequent Constructions in Process and the Artists' Museum. The leading artistic forms within its programme were installations and performances, clearly indicating a strategy of expanding the autonomy of the artist. Author's galleries were, after all, founded precisely in order to give all the power over the conditions for the presentation of art to its creators.
 • The main part of the book is a detailed study by Tomasz Załuski focused on the activities of the gallery in the broad context of the situation of other, related centres and organisations. It also contains a set of archival texts related to the East, written by Jerzy Busza, Jolanta Ciesielska, Maciej Cholewiński, Adam Klimczak, Maria Morzuch and Józef Robakowski. The content is complemented by materials related to the gallery's anniversary exhibition held at the Museum of Art in 2014, including texts by Daniel Muzyczuk and Mikołaj Iwański, as well as a calendar and an extensive photographic archive that gives an idea of the diversity of artistic forms hosted at Eastern over the years.
 • The publisher of the book is the Wschodnia Gallery / In Search Of... Foundation, and the co-publisher is the Muzeum Sztuki in Łódź. The publication was co-financed by the City of Lodz Office as part of the Publishing Programme.
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

Landing Page Builder